nên tránh tẩy nốt ruồi trong một số tình huống nào?